Zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna polega na organizowaniu czynności uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym. Jest to okres, w którym dziecko przebywa drogę rozwoju od dzieciństwa po początek dorastania. Od tego, jaki poziom psychicznego rozwoju zostanie osiągnięty, od nabytej wiedzy i umiejętności, od świadomości oraz wyrobienia społecznego i moralnego zależeć będzie w dużym stopniu jego dalsze powodzenie w szkole i życiu. Stąd też edukacja wczesnoszkolna ma ogromne znaczenie w procesie rozwoju osobowości dziecka.

Edukacja wczesnoszkolna nie ma charakteru samowystarczalnego, lecz propedeutyczny, wprowadzający i usprawniający do dalszej nauki. Podstawowe zadania to : rozwijanie procesów intelektualnych, budzenie zainteresowań i aktywności poznawczej, osiąganie umiejętności wyrażania swoich myśli w słowach i rozumienie myśli cudzych jako niezbędnego warunku komunikowania i przyswajania sobie wiedzy, doskonalenie spostrzegawczości, zdolności do obserwacji, rozwijanie wyobrażeń, rozwijanie umiejętności wyrażania się w różnych formach (plastycznych, muzycznych, technicznych itp.) oraz wszechstronny rozwój osobowości dziecka w toku jego własnej aktywności.

Pierwszy cykl kształcenia i wychowania w szkołach podstawowych to stadium kształcenia początkowego w klasach I- III. Wyodrębnienie tego cyklu zostało podyktowane przesłankami psychologicznymi, wskazującymi między innymi na to, iż w rozwoju osobowości występują dość istotne różnice między dziećmi w wieku 7-10 lat, a starszymi. To właśnie pierwsze lata szkolne decydują o stosunku dziecka do dalszej nauki, dostarczają mu elementarnej wiedzy o świecie, kształtują jego charakter, wyposażają w wiadomości i umiejętności niezbędne w klasach programowo wyższych.

Dodaj komentarz