Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór?

Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór.

W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część badanych (37%) stwierdziła że przedstawiciele szkół nie wywarli wpływu na ich wybór.
Podobnie odpowiadała młodzież z Brodów. Tutaj również przedstawiciel wpłynął na większość respondentów (55,6%), a na resztę (44,47%) nie udało się wpłynąć.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w gubińskim gimnazjum nr 1. Respondenci w większości stwierdzili, iż przedstawicielowi szkoły nie udało się wpłynąć na ich wybór (60,9%), reszta respondentów (39,1%) odpowiedziała twierdząco.
W gimnazjum nr 2 podobnie przedstawicielom nie udało się wpłynąć na większość respondentów (67,6%). Wywarli oni wpływ na niewielką grupkę młodzieży (32,4%).

Analiza wyników ankiety 5

piąty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 5: Czy znana jest Ci oferta szkół w naszym regionie?

Z analizy pytania wynika, iż 83,7% respondentów zna ofertę szkół w regionie. Tylko 11,5% badanych stwierdziła, że nie ma informacji na temat szkół średnich. Zaledwie 4,8% badanych uznała iż nie bierze tej oferty pod uwagę.

W Grabicach wszyscy respondenci (100%) odpowiedzieli twierdząco na pytanie czy znana jest im oferta szkół średnich.
W Brodach zdecydowana większość (88,9%) respondentów zna ofertę szkół średnich. Tylko nieliczni (11,1%) odpowiadali przecząco na pytanie.
W gimnazjum nr 1 w Gubinie również większość młodzieży (69,6%) zaznajomiona jest z ofertą szkół średnich. Część respondentów (17,4%) niestety tej oferty nie zna, a pozostali (13%) nie biorą jej pod uwagę.
W gimnazjum nr 2 w Gubinie, tak jak w pozostałych badanych szkołach młodzieży w większości zna ofertę szkół średnich (77,7%), pozostałą część respondentów (22,3%) zadeklarowała jej nieznajomość.

Analiza wyników ankiety 4

czwarty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 4: Jakie oczekiwania masz w stosunku do przyszłej szkoły średniej?

Postawione pytanie miało na celu przybliżyć nam oczekiwania młodzieży gimnazjów dotyczące przyszłej szkoły średniej. Z badania wynika, iż priorytetowe znaczenie dla respondentów ma wysoki poziom szkoły średniej. Równie ważnym oczekiwaniem tegorocznych kandydatów są kółka zainteresowań. Gimnazjaliści poza tym oczekują od szkoły średniej przyjaznej atmosfery jak i bezpieczeństwa w szkole. Ważna jest również dla nich wyposażenie techniczne szkoły, pomoc dydaktyczna jak i dobre przygotowanie zawodowe. Reszta respondentów stwierdziła, iż nie ma żadnych oczekiwań w stosunku do szkoły średniej.

Młodzież z Grabic w większości nie stawiała przyszłej szkole żadnych wymagań. Jednak byli też respondenci, którzy podzielili się swoimi oczekiwaniami. Były to przede wszystkim: dobry poziom szkoły, kółka zainteresowań, nauka języków obcych oraz wyposażenie techniczne i dobre przygotowanie zawodowe.
Respondenci z Brodów oczekują od przyszłej szkoły średniej przede wszystkim dobrego poziomu i kółek zainteresowań. Ponadto chcą oni bezpiecznej szkoły z przyjazną atmosferą.
W Gubinie uczniowie z gimnazjum nr 1 liczą na ofertę kółek zainteresowań oraz zdobycie pracy po zakończeniu nauki w wybranym zawodzie. Ważna jest dla nich również przyjazna atmosfera, dobry poziom, wyposażenie techniczne oraz pomoc dydaktyczna.
W gimnazjum nr 2 w Gubinie młodzież przede wszystkim oczekuje od szkoły dobrego poziomu. Ważne są również kółka zainteresowań, przyjazna atmosfera i pomoce dydaktyczne. Młodzież z tej szkoły nie pozostaje obojętna na kwestię wyposażenia technicznego szkoły oraz sprawiedliwych nauczycieli.

Analiza wyników ankiety 3

trzeci fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 3: Czy są przedmioty, które szczególnie lubisz?

W trzecim pytaniu, respondenci zaznajomili nas ze swoimi zainteresowaniami pozaszkolnymi. Okazało się ze 77,77% z nich takie zainteresowania ma, natomiast 22,22% nie przejawia takich zainteresowań.
Z badaniu wynikło że najwięcej gimnazjalistów interesuje się sportem i informatyką. Nieznacznie mniej z nich wymieniło języki oraz sztukę. Oprócz tego badana młodzież interesuje się tańcem, geografią oraz sztuką.

Na pytanie o pozaszkolne zainteresowania respondenci z Grabic w większości (65%) odpowiedzieli negatywnie. Reszta gimnazjalistów (35%) stwierdziła, iż takie zainteresowania ma. Najwięcej badanych interesuje się muzyką, sportem jak również informatyką.
Gimnazjaliści z Brodów zdecydowanie mają pozaszkolne zainteresowania (72,2%). Zaliczyli do nich sport, sztukę oraz języki obce. Reszta respondentów stwierdziła, iż nie ma zainteresowań.
W Gubinie młodzież z gimnazjum nr 1 również w większości ma pozaszkolne zainteresowania (65,2%). Należą do nich informatyka, sport oraz języki obce i sztuka. Pozostała część respondentów odpowiedziała przecząco na to pytanie.
Przeważająca część młodzieży gimnazjum nr 2 w Gubinie ma pozaszkolne zainteresowania (77,7%) takie jak sport, informatyka, języki obce oraz taniec. Pozostały procent (22,3%) respondentów nie ma pozaszkolnych zainteresowań.