Podrozdział pracy magisterskiej

Otyłość i nadwaga jako problem społeczny Otyłość i nadwaga pozostają obecnie jednym z najważniejszych, narastających już od XX wieku problemów zdrowotnych dzisiejszego świata i dotyczą ludzi różnych ras i grup etnicznych, włączając w to także tych najmłodszych. Obserwowany negatywny trend epidemiologiczny jest wynikiem zbieżności wielu czynników, do których należą między innymi: rozpowszechnianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych … Czytaj dalej

Organizacja wychowania przedszkolnego we współczesnych systemach oświaty

Zadania pedagogiki przedszkolnej Pedagogika przedszkolna zajmuje się problematyką zbiorowego wychowania dzieci w placówkach przedszkolnych. Określenie jej przedmiotu wynika ze specyfiki tego procesu, zależnej od właściwo­ści psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole mo­że wywierać wielostronny wpływ na rozwój dzieci organizując całość ich trybu życia w czasie pobytu w placówce. Efekty tej pracy zależne jednak będą od … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 10

dziesiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 10: Edukację zamierzam skończyć na poziomie? Najwięcej respondentów, bo aż 40,2% liczy się z zamiarem zakończenia edukacji na poziomie studiów wyższych. 23,5% badanych zamierza zakończyć naukę na poziomie technikum. Szkołę policealną chce ukończyć 13,7% respondentów. Identyczna liczba badanych ma zamiar ukończyć studium pomaturalne. 8,8% badanych … Czytaj dalej

Kształtowanie się osobowości dziecka

Rozwój osobowości Osiągnięcia rozwojowe są ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkują. To sprawia że poszczególne właściwości dziecka tworzą strukturę a nie są przypadkowym zbiorem cech. Okresy rozwojowe są charakteryzowane na podstawie zmian kształtujących osobowość dziecka i prowadzących do wzrostu integracji zachowania. Integracja zachowania oznacza nabieranie cech stałości i spójności w wyniku podporządkowania go kształtującemu … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 9

Poniżej dziewiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 9: Dlaczego wybrałeś(aś) tę szkołę? Chęć pracy w wybranym zawodzie zadeklarowało 63,6% respondentów. Jest to główny powód dla którego zdecydowali się na wybraną wcześniej szkołę. 16,2% badanych stwierdziło, że zamierza kontynuować naukę w wybranej szkole, ponieważ nie ma innego wyboru. 12,1% gimnazjalistów wybrało szkołę … Czytaj dalej

Trudności przedszkoli niepublicznych

[podrozdział pracy dyplomowej dotyczącej Współpracy przedszkola z rodziną i środowiskiem wychowawczym] Uczęszczanie dziecka do przedszkola prywatnego związane jest z comiesięczną opłatą, czyli tzw. czesne oraz wpisowym. Opłaty te dotyczą bogatej oferty zajęć, które w przedszkolach państwowych traktowane są jako dodatkowe. Dzieci korzystające z przedszkoli prywatnych mają więc możliwość skorzystania z nauki języka obcego, regularnych wyjazdów … Czytaj dalej

Rozwój myślenia

Rozwój czynności poznawczych jako podstawa różnicującej się aktywności Rozwój inteligencji sensoryczno – motorycznej (0 – 2 lat) – początek rozwoju intelektualnego Piaget – stała kolejność zmian: przekształcenie reakcji odruchowych w czynności psychiczne w toku procesu adaptacyjnego, opartego na 3 podstawowych formach asymilacji: funkcjonalnej (powtarzanie reakcji), uogólniającej (taka sama reakcja – rożne bodźce) i różnicującej (różne … Czytaj dalej

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka

redakcja naukowa: Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała  Informacje ze wstępu: Rozwój to proces przekształcania się zachowań i struktury psychicznej człowieka w wymiarze całego życia. Istota rozwoju = zmiana Cecha charakterystyczna rozwoju = plastyczność Podejście skoncentrowane na osobie – osoba jako całościowy system.; opisywanie okresów, które tworzą jedną całość – wzór indywidualnego rozwoju Podejście skoncentrowane na zmiennych/funkcjach … Czytaj dalej

Od pamięci dziecka do pamięci dorosłego: refleksje końcowe

opracowanie według rozdziału czternastego książki: M. Jagodzińska, Rozwój pamięci w dzieciństwie, GWP, Gdańsk 2003.   Podstawowe pytania: Jak przebiega rozwój pamięci dziecka do pamięci dorosłego? Co pozostaje a co się zmienia, gdy pamięć się rozwija? Słabe i mocne strony pamięci dziecięcej: Podczas badań z udziałem dzieci występuje tendencję do porównywania ich z dorosłymi. Dorosły stanowi … Czytaj dalej

Analiza wyników ankiety 8

ósmy fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku Pytanie 8: Jaką szkołę wybrałeś(aś) lub chciałbyś(aś) wybrać? Analiza otrzymanych wyników wskazuje, iż większość respondentów zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie (38,8%). Na drugim miejscu z deklaracjami 30,1% respondentów znajduje się Zespół Szkół Zawodowych w Gubinie. 20,4% badanych gimnazjalistów postanowiła kontynuować naukę … Czytaj dalej