Pedagogika funkcjonalna i socjologiczna

Pedagogika funkcjonalna, zwana naturalizmem pedagogicznym, albo pajdocentryzmem, natywizmem. lub teorią swobodnego wychowania — była bezpośrednią kontynuacją pedagogiki eksperymentalnej. Odzwierciedlała ona ruch reformatorski tzw. nowego wychowania, który wyrósł z. nauk biomedycznych i psychologicznych. Naturalizm w centrum zainteresowania stawiał dziecka. Utożsamiał procesy wychowania jednostki z. tokiem jej naturalnego, spontanicznego rozwoju. Dziecko z. natury jest dobre. Naturalizm nie … Czytaj dalej

Zakres pojęcia „wychowanie”

Wychowanie – to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. W zakres pojęcia wchodzi: wychowanie naturalne pod wpływem środowiska w którym jednostka funkcjonuje – rodzina, kontakty społeczne, obyczaje, religia wychowanie instytucjonalne – celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka samowychowanie Oddziaływanie to ma wpływ na stosunek … Czytaj dalej

Najważniejsze teorie pedagogiczne

Pedagogika, nauka o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesu wychowawczego. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. Do głównych instytucji takiego wychowania zalicza się: … Czytaj dalej

Pojęcie wychowania

Wychowanie jest świadomą działalnością społeczną, mającą wywołać zamierzone zmiany w osobowości człowieka lub w jego środowisku. Innymi słowy nie ma wychowania bez osoby, która świadomie i celowo pragnie wywołać zmiany w osobowości wychowanka lub w jego psychospołecznym środowisku. Taka jest więc funkcja i rola oraz znaczenie pedagoga w ujęciu naukowym, jak i potocznym. Wychowanie jest … Czytaj dalej