Literatura

 1. Ajdukiewicz K.: Logika pragmatyczna, Warszawa 1965 r.
 2. Awerbach J., Tajmanow M.: Karpow – Kasparow, mecze o mistrzostwo świata. Warszawa 1986 r.
 3. Bach-Olasik T., Agresywność dzieci i młodzieży a telewizja, „Katecheta”, 1993, nr 4, s. 230-233.
 4. Barker Ch., Television, Globalization and Cultural Identities, Open University Press, Filadelfia 1999, 
 5. Bielawska D.: Elementy metodyki wychowania. Szczecin, 1999 r.
 6. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Czerwiec 1991 r.
 7. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Październik-Listopad-Grudzień 1991 r.
 8. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Wrzesień 1991 r.
 9. Bogaj A., Kwiatkowski S. M. (red.), Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa 2006,
 10. Braun-Gałkowska M.: Agresja w reklamach kierowanych do dzieci. “Edukacja i Dialog” 2000, nr 5.
 11. Braun-Gałkowska M.: Oddziaływanie obrazów przemocy na psychikę, „Ethos” 1997, nr 40.
 12. Braun-Gałkowska M.: Wpływ gier komputerowych na psychikę dzieci, w: „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 1997, nr 8, s. 7 (wkładka).
 13. Braun-Gałkowska M.: Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1995, nr 6.
 14. Braun-Gałkowska M.:Gry komputerowe a psychika dziecka. “Edukacja i Dialog” 1997, nr 9.
 15. Bromboszcz E.: Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. “Psychologia Wychowawcza” 1993, nr1.
 16. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1980r.
 17. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1984.
 18. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1997 r.
 19. Budzyński W., Public Relations – zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 20. Cackowski Z.: Problemy i pseudoproblemy. WkiW, Warszawa 1964.
 21. Chłopkiewicz M.: Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia. WsiP, Warszawa 1987.
 22. Chmaj L., Kierunki i prądy w pedagogice XX w. Wyd. PZWS, Warszawa 1962,
 23. Dauber H., Podstawy pedagogiki humanistycznej, wyd. Impuls, 2000.
 24. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, A. Marszałek, Toruń 1999,
 25. Descalzo J.L.M.: Dlaczego warto żyć. Kraków, 2000 r.
 26. Doroszewska J.: Pedagogika specjalna. Tom I, ZN im. Ossolońskich 1981.
 27. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa, 1982 r.
 28. Filipczuk H.: Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
 29. Filipowicz A.: Listopad, 1999 r.
 30. Filipowicz A.: Wrzesień, 1999 r.
 31. Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli. Poznań, 1998 r.
 32. Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli. Wyd. Zysk i S – ka, Poznań 1995.
 33. Fryc – Piętak D.: Mass media a zachowania seksualne. “Wychowawca” 1995, nr 6.
 34. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K.: Edukacja medialna. Wyd. A. Marszałek.
 35. Gerstmann S.: Osobowość. PZWSz, Warszawa 1970.
 36. Giffard N.: Szachy – lekcje z mistrzem. 1984
 37. Gnitecki J., Globalistyka, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2002,
 38. Gnitecki J.: Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Zielona Góra 1996 r.
 39. Gregory A. (red.), Public Relations w praktyce, Wydawnictwo PSB, Kraków 1996.
 40. Griszyn W., Iljin E.: Szachowe abecadło. Moskwa, 1984 r.
 41. Guthrie E. R.: Osobowość w świetle teorii uczenia się. Problemy osobowości motywacji w psychologii amerykańskiej. Wybór i opracowanie J. Reykowskiego, Warszawa 1964.
 42. Hałaj J., Pietrzak H.: Psychologia społeczna w praktyce. WSP Rzeszów 2000.
 43. Han-Ilgiewicz N.: Nieznośni chłopcy. Typy plastyczności psychicznej w diagnostyce szkolnej. Warszawa 1960, s. 220 ns.; M. Bates, Człowiek i jego środowisko (tłum. z ang.), Warszawa 1967.
 44. Hołyst B.: Kryminologia, Warszawa 1989.
 45. Hołyst B.: Kryminologia, Warszawa 1994.
 46. Hyman R.: Badania naukowe w psychologii, Warszawa 1968 r.
 47. Izdebska J.: Rodzina – dziecko – telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. TRANS HUMANA, Białystok 1996.
 48. Izdebski R., Michalski A., Wąż Z.: Program nauki gry w szachy w trzech pierwszych latach nauczania. Kraków, 1980 r.
 49. Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Śląsk, Katowice 1998,
 50. Kacprzak S., W krainie szachów. Radom, 1990 r.
 51. Kall J.: Reklama. PWE, Warszawa 1995.
 52. Kamiński A., Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, Wrocław 1970 r.
 53. Kamiński A., Środowisko – kłopoty definicyjne, W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny… 1974 r., nr 4
 54. Kempny M., Globalizacja [w:] Encyklopedia socjologii, t.1, PWN, Warszawa 1998,
 55. Kiełtyka – Zając B., Góra K., Zając A.: Semiotyczno – ergonomiczne uwarunkowania konstruowania ekranowych i komputerowych komunikatów wizualnych. [W:] Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie. Red. W. Strykowski, A. Zając, UAM w Poznaniu – WSP w Rzeszowie – TARR, Tarnów 1997.
 56. Knyszt J., Współczesne teorie i nurty wychowania, PWE, Warszawa 2001.
 57. Kobolewska J.: Środki masowego oddziaływania. CRZZ, Warszawa 1972.
 58. Kołodziejska D.: Telewizja wpływa na rozwój dziecka. “Edukacja i dialog” 2002, nr3.
 59. Korcz W., Akiba Rubinstein. Warszawa, 1989 r.
 60. Kossowski P.: Dziecko i reklama telewizyjna. Wyd. Żak, Warszawa 1999.
 61. Kossowski P.: Reklama i dziecko. Pedagogiczny wymiar zjawiska. “Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1997, nr 8.
 62. Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki. Wrocław – Warszawa – Kraków 1957.
 63. Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
 64. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1994.
 65. Król T.: Wpływ telewizji na zachowania agresywne dzieci i młodzieży. “Psychologia i Rzeczywistość” 2003, nr 1.
 66. Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993.
 67. Kurski J.: Przepraszam, czy tu zabijają. “Gazeta Wyborcza” 1994, nr 283.
 68. Kwarciak B.: Co trzeba wiedzieć o reklamie. PSB, Kraków 1999.
 69. : Niebezpieczne gry z myszką. “Edukacja i Dialog” 2001, nr 4.
 70. Lewowicki T., Przemiany oświaty, Foto – Art. S.C., Warszawa 1994.
 71. Liberska B., Globalizacja – siły sprawcze i mechanizmy [w:] Liberska B. (red.), Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002,
 72. Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław, 1995 r
 73. Lipkowski O.: Resocjalizacja.WsiP, Warszawa 1980.
 74. Litmanowicz W., Giżycki J.: Szachy od A do Z. Warszawa, 1986 r.
 75. Litmanowicz W., Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe. Warszawa, 1983 r.
 76. Litmanowicz W., Polscy szachiści. Warszawa, 1982 r.
 77. Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1984 r.
 78. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 r.
 79. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk, 1995 r.
 80. Masiuk T. R.: Reklamy w oczach dzieci. “Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 10.
 81. Melosik Z., Edukacja globalna. Nadzieje i kontrowersje [w:] Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, PTP, Warszawa 1994,
 82. Michałowska G., Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm kulturowy a globalizacja [w:] Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa – Bydgoszcz 2004,
 83. Modzelan A., Stilon Gorzowski. Lipiec, 1996 r.
 84. Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa 1965 r.
 85. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970 r.
 86. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985 r.
 87. Nuttin J.: Struktura osobowości. PWN, Warszawa 1968.
 88. Okoń W.: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1975.
 89. Pawlica B., Widawska E.: Wpływ reklamy na kształtowanie. “Edukacja i Dialog” 2001, nr 4.
 90. Pieter J., Nauka i wiedza, Warszawa 1967 r.
 91. Pieter J., Praca naukowa, WSP, Katowice 1957 r.
 92. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 r.
 93. Porębska M.: Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. WsiP, Warszawa 1982.
 94. Przecławski K., Oświata i wychowanie w PRL 1978 r.
 95. Przetacznik – Gierowska M., Makiełło – Jarża G.: Podstawy psychologii ogólnej. WSziP, Warszawa 1989.
 96. Przewoźnik J.: Kasparow – Karpow, mecz piąty – Nowy Jork, Lyon 1990
 97. Rataj M.: Szkoła – dzieci – rodzice. CRZZ, Warszawa 1979.
 98. Reber A. S.: Słownik psychologii. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 99. Reykowski J.: O rozwoju osobowości. “Psychologia Wychowawcza” 1976, nr 3.
 100. Robertson R., The Relativization of Societies: Modern Religion and Globalization [w:] Robbins T., Shepherd W., McBride J. (red.), Cults, Culture and the Law, Scholars Press, Chico 1985;
 101. Robinson P., Tamosaitis N., Spear P., Soper V.: Cyberseks. Warszawa 1995.
 102. Roszkiewisz I.; Psychologia rozwojowa dla rodziców. Młodszy wiek szkolny. Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 103. Schneider H. J.: Zysk z przestępstwa. Warszawa 1992.
 104. Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, A. Marszałek, Toruń 1994;
 105. Sikorski W., Agresywność młodzieży a jej preferencje programów telewizyjnych, „Psychologia Wychowacza”, 1998, nr 3, s. 231-238.
 106. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WsziP, Warszawa 1984.
 107. Skrzypczak J. (red.): Popularna encyklopedia mass mediów. KURPISZ, Poznań 1999.
 108. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000,
 109. Sonczyk W.: Media w Polsce. WsiP, Warszawa 1999.
 110. Starosta P., Globalizacja i nowy komunitaryzm, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 3.
 111. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich: Poradnik dla dziennikarzy. Warszawa, 1990 r.
 112. Szewczuk W.: Psychologia. Zarys podręcznikowy. WsiP, Warszawa 1966.
 113. Śliwerski B., Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, wyd. Impuls, 2000.
 114. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, wyd. Impuls, 2000.
 115. Tokarski J. (red.):Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980.
 116. Trempała E.: Szkoła a edukacja równoległa (nieszkolna). Poglądy, doświadczenia, propozycje. Bydgoszcz 1993.
 117. Walasek S., Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996.
 118. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Kraków, 1997 r.
 119. Wierzbicka E. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1998,
 120. Wiśniewski Cz.: Kształtowanie osobowości. “Edukacja i Dialog”, 1998, nr3.
 121. Wolny I.: Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów. “Edukacja i Dialog” 1995, nr 6.
 122. Woltmann B.: Zarys historii sportu w Gorzowie Wlkp. 1945-1947. Gorzów Wlkp. 1998 r.
 123. Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX w., Dom Wyd. „Strzelec”, Kielce 1998.
 124. Wójcik K., Public Relations od A do Z, Agencja Wydawnicza „Placet”,      Warszawa 1997.
 125. Wroczyński R., Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1966 r.
 126. Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. PWN, Warszawa 1979.
 127. Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1973r.
 128. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968 r.
 129. Zając A.: Wychowawcze aspekty filmów animowanych emitowanych przez polskojęzyczną telewizję. [W:] Media w kulturze, nauce i oświacie. Red. W. Strykowski i A. Zając, UAM w Poznaniu – WSP w Rzeszowie – TARR, Tarnów 1996.
 130. Zaremba Z., Szachy w szkole i przedszkolu, podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Kraków, 1980 r.
 131. Ziemska M.: Rodzina a osobowość. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 132. Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie. Warszawa, 1997 r.
 133. Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1986.

Dodaj komentarz