Literatura

 1.  Barker Ch., Television, Globalization and Cultural Identities, Open University Press, Filadelfia 1999, 
 2.  Bogaj A., Kwiatkowski S. M. (red.), Szkoła a rynek pracy, PWN, Warszawa 2006,
 3.  Chmaj L., Kierunki i prądy w pedagogice XX w. Wyd. PZWS, Warszawa 1962,
 4. Dauber H., Podstawy pedagogiki humanistycznej, wyd. Impuls, 2000.
 5. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999,
 6. Gnitecki J., Globalistyka, Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2002,
 7. Juszczyk S., Komunikacja człowieka z mediami, Wyd. Śląsk, Katowice 1998,
 8.  Kempny M., Globalizacja [w:] Encyklopedia socjologii, t.1, PWN, Warszawa 1998,
 9. Knyszt J., Współczesne teorie i nurty wychowania, PWE, Warszawa 2001.
 10. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1994.
 11. Lewowicki T., Przemiany oświaty, Foto – Art. S.C., Warszawa 1994.
 12. Liberska B., Globalizacja – siły sprawcze i mechanizmy [w:] Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002,
 13. Melosik Z., Edukacja globalna. Nadzieje i kontrowersje [w:] Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, PTP, Warszawa 1994,
 14. Michałowska G., Uniwersalizm, tożsamość i relatywizm kulturowy a globalizacja [w:] Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa – Bydgoszcz 2004,
 15. Robertson R., The Relativization of Societies: Modern Religion and Globalization [w:] Robbins T., Shepherd W., McBride J. (red.), Cults, Culture and the Law, Scholars Press, Chico 1985;
 16. Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1994;
 17. Śliwerski B., Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, wyd. Impuls, 2000.
 18. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, wyd. Impuls, 2000.
 19. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000,
 20. Starosta P., Globalizacja i nowy komunitaryzm, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 3.
 21. Walasek S., Studia z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996.
 22. Wierzbicka E. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1998,
 23. Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX w., Dom Wyd. „Strzelec”, Kielce 1998.

 1. Ajdukiewicz K.: Logika pragmatyczna, Warszawa 1965 r.
 2. Awerbach J., Tajmanow M.: Karpow – Kasparow, mecze o mistrzostwo świata. Warszawa 1986 r.
 3. Bielawska D.: Elementy metodyki wychowania. Szczecin, 1999 r.
 4. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Czerwiec 1991 r.
 5. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Wrzesień 1991 r.
 6. Biuletyn informacyjny OZSzach. – „Skoczek”. Październik-Listopad-Grudzień 1991 r.
 7. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1980r.
 8. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1997 r.
 9. Descalzo J.L.M.: Dlaczego warto żyć. Kraków, 2000 r.
 10. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa, 1982 r.
 11. Filipowicz A.: Wrzesień, 1999 r.
 12. Filipowicz A.: Listopad, 1999 r.
 13. Fontana D.: Psychologia dla nauczycieli. Poznań, 1998 r.
 14. Giffard N.: Szachy – lekcje z mistrzem. 1984
 15. Gnitecki J.: Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, Zielona Góra 1996 r.
 16. Griszyn W., Iljin E.: Szachowe abecadło. Moskwa, 1984 r.
 17. Hyman R.: Badania naukowe w psychologii, Warszawa 1968 r.
 18. Izdebski R., Michalski A., Wąż Z.: Program nauki gry w szachy w trzech pierwszych latach nauczania. Kraków, 1980 r.
 19. Kacprzak S.: W krainie szachów. Radom, 1990 r.
 20. Kamiński A.: Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, Wrocław 1970 r.
 21. Kamiński A.: Środowisko – kłopoty definicyjne, W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny… 1974 r., nr 4
 22. Korcz W.: Akiba Rubinstein. Warszawa, 1989 r.
 23. Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław, 1995 r
 24. Litmanowicz W., Giżycki J.: Szachy od A do Z.. Warszawa, 1986 r.
 25. Litmanowicz W.: Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe. Warszawa, 1983 r.
 26. Litmanowicz W.: Polscy szachiści. Warszawa, 1982 r.
 27. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1984 r.
 28. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999 r.
 29. Maćkiewicz J.: Jak pisać teksty naukowe? Gdańsk, 1995 r.
 30. Modzelan A.: Stilon Gorzowski. Lipiec, 1996 r.
 31. Muszyński H.: Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa 1965 r.
 32. Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970 r.
 33. Nowak S.: Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985 r.
 34. Pieter J.: Nauka i wiedza, Warszawa 1967 r.
 35. Pieter J.: Praca naukowa, WSP, Katowice 1957 r.
 36. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995 r.
 37. Przecławski K.: Oświata i wychowanie w PRL 1978 r.
 38. Przewoźnik J.: Kasparow – Karpow, mecz piąty – Nowy Jork, Lyon 1990
 39. Gorzów Wlkp. 1991 r.
 40. Skorny Z.: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984 r.
 41. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich: Poradnik dla dziennikarzy. Warszawa, 1990 r.
 42. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? Kraków, 1997 r.
 43. Woltmann B.: Zarys historii sportu w Gorzowie Wlkp. 1945-1947. Gorzów Wlkp. 1998 r.
 44. Wroczyński R.: Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1966 r.
 45. Zaborowski Z.: Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1973r.
 46. Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968 r.
 47. Zaremba Z.: Szachy w szkole i przedszkolu, podręcznik metodyczny dla nauczycieli. Kraków, 1980 r.
 48. Zimbardo P.G., Ruch F.L.: Psychologia i życie. Warszawa, 1997 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *