Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór?

Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór.

W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część badanych (37%) stwierdziła że przedstawiciele szkół nie wywarli wpływu na ich wybór.
Podobnie odpowiadała młodzież z Brodów. Tutaj również przedstawiciel wpłynął na większość respondentów (55,6%), a na resztę (44,47%) nie udało się wpłynąć.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w gubińskim gimnazjum nr 1. Respondenci w większości stwierdzili, iż przedstawicielowi szkoły nie udało się wpłynąć na ich wybór (60,9%), reszta respondentów (39,1%) odpowiedziała twierdząco.
W gimnazjum nr 2 podobnie przedstawicielom nie udało się wpłynąć na większość respondentów (67,6%). Wywarli oni wpływ na niewielką grupkę młodzieży (32,4%).

Organizacja badań

Część metodologiczna pracy magisterskiej

Opis badanej grupy

Badania testowe przeprowadzono w grupie 118 uczniów (60 chłopców i 58 dziewcząt) czterech typów szkół.

Jedną grupę stanowiło 21 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum w Mogilnie, drugą – 23 uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr1 w Mogilnie. Trzecia badana grupa to 32 uczniów klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie. Czwartą grupę stanowiło 42 uczniów klas pierwszych  technikum  żywienia  i  liceum  agrobiznesu w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach.

Omówienie testów

Podczas sondażu uczniowie odpowiadali na pytania trzech  odrębnych  testów  (aneksy  1,  2 i 3). Odpowiedzi umieszczali w przygotowanej karcie (aneks 4).

Test 1 sprawdza, w jakiej mierze uczniowie mają męski lub kobiecy umysł. Od modelu, według którego uformowany jest mózg zależy,  w jakim  stopniu  zachowanie  badanych  dziewcząt i chłopców jest kobiece lub męskie.  W  teście  tym  należy  w  każdym  z  10  pytań  wybrać  jedną z odpowiedzi – a, b lub c – które są odpowiednio punktowane.

Za udzielenie odpowiedzi a chłopcy uzyskują 10 punktów, a dziewczęta 15 punktów, natomiast za odpowiedź b każdy 5 punktów, a za odpowiedź c –5 punktów (minus pięć). Brak odpowiedzi liczy się za 5 punktów. Większość mężczyzn osiąga od 0 do 60 punktów, a większość kobiet od 50 do 100 punktów. Wyniki między 50 a 60 punktów oznaczają zgodność w myśleniu obu płci.

Test  2  został  opracowany  na  podstawie  wyróżnionych  cech  wzrokowców,  słuchowców i kinestetyków. W każdym punkcie zawarte są 3 informacje a, b, c dotyczące tych trzech typów osób. Uczeń wybiera jedną z nich. Przyjęto, że przewaga jednego rodzaju wybranych odpowiedzi decyduje o przynależności do danego stylu sensorycznego. W przypadku zbliżonej liczby odpowiedzi z każdego ze stylów uznaje się, że dana osoba reprezentuje  typ  mieszany.  Informacje o stylu sensorycznym są odczytywane ze wzoru karty odpowiedzi (aneks 5).

Test 3 ma pomóc w określeniu sposobu najlepszego uczenia się młodzieży. Test ten składa się z 9 rzędów i w każdym z nich są po 4 opisy zachowań lub uczuć ludzi. W każdym poziomym rzędzie należy wpisać cyfry  4, 3, 2 lub 1  w  zależności  od  tego,  które  z  podanych  stwierdzeń, w jakim stopniu odpowiada osobie badanej. Następnie należy w odpowiedni sposób wykonać obliczenia i umieścić wynik na wykresie stylów uczenia się i wykresie profilu stylów uczenia się (aneksy 7 i 8). Odczytanie zaznaczonych danych pozwoli określić styl uczenia się i typ osoby reprezentowanej przez te style.

Kryteria analizy

Głównym kryterium analizy jest podział ze względu na płeć i ze względu na typ szkoły badanych uczniów.

Biorąc pod uwagę ten podział badano typ  mózgu,  style  sensoryczne  i  style  uczenia  się. W szczególności: zależność płci mózgu od płci biologicznej, style sensoryczne w całej grupie badanej, wśród dziewcząt i chłopców i w danych typach szkół,  skrajne  obszary  stylu  uczenia  się w całej grupie uczniów oraz w zależności od płci i typu szkoły. Badano także zależność między stylami uczenia się i stylami sensorycznymi.