Analiza wyników ankiety

pierwszy fragment pracy dyplomowej, którą będziemy w tym roku prezentować

Pytanie 1: Kto ma szczególny wpływ na Twój wybór szkoły?

Z analizy pierwszego pytania wynika, iż największy wpływ na młodzież, w kwestii wyboru szkoły, mają rodzice. W przypadku każdej badanej zbiorowości ponad 50% odpowiedzi wskazywało na rodziców. Ogółem 74,5% respondentów stwierdziło, iż to właśnie zdaniem rodziców kierują się przy wyborze szkoły średniej.
Z przeprowadzonego badania wynika, iż na 13,30% badanych wpływ ma przedstawiciel szkoły, natomiast na 12,20% młodzieży przy wyborze szkoły kieruje się opinią kolegów.
Z ankiety wynika również, że wychowawcy nie mają żadnego wpływu na decyzję gimnazjalistów.

W Grabicach zdecydowanie największy wpływ na młodzież mają rodzice (85,2%). Duży wpływ mają: kolega (11,1%) oraz przedstawiciel szkoły (3,7%).
Podobna sytuacja przedstawia się w gimnazjum w Brodach. Tutaj również rodzice w szczególny sposób wpływają na wybór przez swoje dziecko szkoły średniej (83,3%). Wpływ wywiera również przedstawiciel szkoły (11,1%) jak i kolega (5,6%)
Respondentom z gimnazjum nr 1 w Gubinie wybrać szkołę pomagają rodzice (43,5%), przedstawiciel szkoły (30,4%) jak i kolega (26,1%)
W gimnazjum nr 2 w Gubinie młodzież przy wyborze szkoły kieruje się opinią rodziców (83,3%). Znacznie mniej oddziaływują na nich – przedstawiciel szkoły (10%) oraz kolega (6,7%).
W żadnym z badanych gimnazjów wychowawca nie ma wpływu na wybór szkoły przez swoich wychowanków.

Charakterystyka terenu i obiektu badań

Badaniami objęto osiemnaścioro dzieci z klas nauczania początkowego w szkole gminnej. Rysunki dzieci wykonywały w czasie lekcji w obecności wychowawczyni i prowadzącej badania. Technika wykonywania prac była dowolna i jej wybór całkowicie należał do dzieci. Po wykonaniu prac dzieci zostały poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety i włożenie wraz z rysunkiem do koperty.

Wśród badanych dzieci było osiem dziewczynek i dziesięciu chłopców. Siedemnaścioro dzieci mieszkało z obojgiem rodziców, jedno tylko z matką. Czworo z badanych było jedynakami, siedmioro miało jednego brata lub siostrę, pięcioro dwoje rodzeństwa i dwoje dzieci miało trójkę rodzeństwa.

W czterech przypadkach dziećmi opiekowali się tylko rodzice, w czternastu pozostałych również dziadkowie.

Na pytanie: „Które z rodziców spędza z tobą więcej czasu?” dziesięcioro dzieci odpowiedziało, że oboje rodzice, pięcioro – że mama i troje, że tata. Na kolejne pytanie: „Czy chciałbyś/ chciałabyś, więcej czasu spędzać z rodzicami, siedemnaścioro dzieci odpowiedziało „tak” i jedno „nie”.

Kolejne pytanie dotyczyło relacji badanych dzieci z rodzeństwem. Trzynaścioro z badanych dzieci stwierdziło, że dobrze się rozumie z rodzeństwem i jedni, że nie może się porozumieć.

Wszystkie dzieci stwierdziły, że są zadowolone z opieki rodziców, siedemnaścioro jednak chciałoby, aby rodzice więcej się nimi zajmowali i poświęcali im więcej czasu, jedno zaś odpowiedziało na to pytanie negatywnie.

Ostatnie pytanie było pytaniem kafeteryjnym i brzmiało: „Czy chciałbyś (chciałabyś), aby rodzice coś zmienili w swoim postępowaniu? Jeżeli tak, to napisz szczerze, co ci się w postępowaniu rodziców nie podoba. Odpowiedzi dzieci przedstawiono na wykresie 1. Kilkoro dzieci dało więcej niż jedną odpowiedź.

Wykres 1. Odpowiedzi dzieci na pytanie 1.

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych