Wnioski i postulaty pedagogiczne

zakończenie pracy magisterskiej o kampaniach społecznych

W poniższej pracy zostały scharakteryzowane reklamy społeczne emitowane w 2011 roku. Uzupełnieniem do analizy, były wywiady z pracownikami agencji reklamowych, dzięki, którym lepiej można poznać proces tworzenia reklam społecznych. Analiza wyników badań empirycznych umożliwia sformułowanie wniosków i spostrzeżeń dotyczących reklamy społecznej.

Reklama społeczna to reklama, na którą dość często możemy natrafić oglądając telewizję, słuchając radio, czytając prasę, czy surfując po Internecie. Istnieje wiele możliwości zdobywania i pogłębiania wiedzy. Każdy człowiek, w miarę rozwoju poszerza wiedzę, którą posiada. Dodatkowe informacje może czerpać ze środków masowego przekazu, na przykład telewizji. Reklama społeczna może dostarczać istotnych informacji. Informacje te mogą mieć ważny wpływ na osobowość człowieka, a zatem wykazują charakter wychowawczy.

Dlatego gdy pytamy kogoś, czy termin ten jest mu znany większość odpowiada twierdząco. Jednak próba wyjaśnienia tego zjawiska często sprawia trudności. Wiedza na temat reklamy społecznej często mylona jest z reklamą komercyjną. Dopiero podanie kilku przykładów kampanii społecznych, sprawia, że ludzie zaczynają kojarzyć różnice między reklamą komercyjną, a społeczną. Pomimo kilku wspólnych punktów reklama społeczna nie jest do końca zbieżna z jej komercyjną koleżanką. Po pierwsze nie reklamuje bezpośredniego produktu, tylko idee. Poznanie form przekazu oraz technik oddziaływań pozwala zrozumieć specyfikę reklamy społecznej. Wpływ społeczny to proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka wskutek tego, co robi, myśli lub czuje inna osoba czy grupa osób.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, jak i opinii ekspertów najczęściej poruszane tematy to bezpieczeństwo ruchu drogowego, przekazywanie 1% podatku, zdrowie oraz profilaktyka zdrowia, aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, ekologia oraz reklamy, w których zachęca się społeczeństwo do pomagania dzieciom. Zróżnicowana jest tematyka spraw poruszanych w kampaniach społecznych. Ponadto, wszystko wskazuje na to, że liczba zagadnień wciąż rośnie. Od tematów lżejszych, takich jak: edukacja, ekologia, kultura, po trudne, jak: alkoholizm, przemoc w rodzinie, wypadki na drogach, AIDS i choroby. Jednak są też tematy, których się nie porusza. Zdaniem ekspertów w Polsce mało mówi się, a w zasadzie w ogóle nie porusza się tematów związanych z wykluczeniem społecznym, bezrobociem, niepełnosprawnością, czy równouprawnieniem kobiet. Jeśli już się pojawią reklamy na ten temat, to jest to bardzo sporadyczne. Być może dlatego, że budzą wiele emocji, a może są to tematy tabu, o których się nie mówi. Tabu zabrania mówić głośno na „pewne tematy”, pisać o nich, rozmyślać, a nawet dostrzegać.

Celem kampanii bezpieczeństwo ruchu drogowego była zmiana nastawiania kierowców do szybkiej jazdy -zwłaszcza samochodem, oraz skłonienie widza do refleksji. Efektem ostatecznym kampanii miało być zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz wzajemny szacunek i życzliwość na drodze.

W kampaniach aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie głównie chodziło o nakłanianie do zmiany postaw biernych na aktywne oraz zrozumienie własnych obowiązków i uprawnień obywatelskich.

Zdrowie i profilaktyka zdrowia, to przede wszystkim kampanie zachęcające do prowadzenia odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zdrowia, a także profilaktyki oraz zachowań prozdrowotnych. Jak również przeciwdziałania uzależnieniom.

Głównym celem kampanii dotyczących 1% było nakłanianie podatników do przekazania swojego 1% na organizacje pożytku publicznego. A także informowanie

  • możliwości przekazania 1% podatku, jak na przykład w kampanii „Dzieci z za dużym doświadczeniem”, która informowała o małej szansie na adopcję dzieci z FAS
  • o korzyściach płynących z przekazania pieniędzy. Najwięcej kampanii pojawiło się w okresie poprzedzającym składanie zeznań podatkowych.

Kampanie gospodarcze miały zaprezentować korzyści płynące ze stosowania przez polską administrację podatkową nowoczesnego i przyjaznego rozwiązania informatycznego oraz przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące zmiany w technologii odbioru sygnału telewizyjnego.

W analizowanych reklamach, których tematem była pomoc społeczna, głównym celem było nakłanianie do pomocy innym, informowanie oraz przypominanie, że każdy z nas może pomóc potrzebującym.

Celem kampanii – promocja regionów, były działania dostarczające określonych informacji o regionie, zaprezentowanie walorów i możliwości tkwiących w regionie. Efektem ostatecznym kampanii miało być przyciągnięcie doń kapitału intelektualnego i finansowego, a tym samym wsparcie procesów innowacyjnych. Oraz osób chcących odpocząć i poznać region turystycznie.

Według wielu pedagogów, najprostszą metodą zwalczania przestępczości nieletnich jest akcja profilaktyczna. Łatwiej jest bowiem zapobiegać wykolejeniu młodzieży, niż zwalczać je. O uzależnieniach mówi się i pisze stosunkowo dużo. Dzięki reklamie społecznej problem dociera do szerokiego kręgu społeczeństwa. Dlatego tak istotną rolę w tym względzie odgrywa reklama społeczna.

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że eksperci raczej nie oceniali zbyt wysoko poziomu polskich reklam, chociaż z roku na rok jest on coraz wyższy. Cały czas dzieli je gigantyczna różnica od reklam komercyjnych. W porównaniu z innymi państwami poziom polskich kampanii również wypada marnie. Bez wątpienia czynnikiem mającym ogromny wpływ na poziom reklamy społecznej w Polsce są pieniądze. Fundusze, którymi dysponują kampanie społeczne nie mogą być nawet porównywane do środków finansowych, jakie przeznaczane są na kampanie komercyjne

Jak wynika z przeprowadzonych badań agencja reklamowa, aby móc się zajmować tworzeniem reklam społecznych, powinna dysponować kreatywnym i zaangażowanym zespołem. Ważne jest, aby zespół składał się z wrażliwych i rozumiejący sprawy społeczne ludzi. Istotne jest również doświadczenie pracowników w tworzeniu reklam. Nie ma większego znaczenia, czy były to reklamy tylko społeczne, ale pomocne jest także doświadczenie zdobyte przy tworzeniu reklam komercyjnych.

Cel, jaki stawia sobie reklam to oddziaływanie na podświadomość odbiorców. Większość reklam społecznych można podzielić na reklamy informujące, przypominające i nakłaniające. Z badań wynikło, że w 2011 roku dominowały reklamy, których celem było nakłanianie.

Aby zwrócić uwagę odbiorcy, ważny jest kolor hasła reklamowego. Najbardziej zauważalne są te hasła, które kontrastują z tłem. Dlatego istotne jest, aby hasło było widoczne i czytelne. Dobrze dobrane hasło reklamowa ma za zadanie przyciągnąć uwagę. Jak wynika z badań najczęściej zastosowanym kolorem był biały.

Z badań wynikało, że osobami najczęściej występującymi w kampania społecznych byli zwyczajni ludzie co może świadczyć o identyfikacji odbiorcy z bohaterem występującym w reklamie. Drugą grupą osób były to osoby znane, (aktorzy, piosenkarze, sportowcy, osoby znane medialnie) które wzmacniają przekaz reklamy, poprzez pokazanie w niej autorytetu osoby publicznej. Ludzie znani cieszą się szacunkiem i prestiżem oraz zdają się mieć większy wpływ na społeczeństwo. Kolejną grupą osób są to specjaliści i eksperci, dzięki ich autorytetowi reklama zwiększa swoją wiarygodność i zwiększa perswazyjność. Jak wynika z badań psychologicznych częściej ulegamy innym osobom jeśli zakładamy, że są to eksperci.

Dokładne określenie grupy docelowej, może w znacznej mierze wpłynąć na skuteczność kampanii społecznej. Ponieważ dociera ona do właściwego odbiorcy. Język, który jest stosowany w kampania społecznych powinien być dopasowany w zależności do kogo ma dotrzeć. Dlatego istotne jest dokładne określenie grupy docelowej.