Potencjalny wpływ Konferencji Grupy Rodzinnej na rodzinę

Poniższa tabela (Tabela 3) przedstawia odpowiedź na powyższe pytanie wg kryterium stażu pracy.

Tabela 3. Potencjalny wpływ Konferencji Grupy Rodzinnej na rodzinę wg kryterium stażu pracy (N=47)

Potencjalny wpływ KGR na rodzinę 1-5 lat stażu pracy 6 i więcej lat stażu pracy Razem
n % n % n %
Scalenie rodziny 19 76% 16 72,73% 35 74,47%
Aktywizacja zasobów rodziny, mobilizacja 3 12% 13 59,09% 16 34,04%
Poznanie mocnych stron rodziny 8 32% 7 31.82% 15 31,91%
Rodzina podejmuje odpowiedzialność 5 20% 9 40,91% 14 29,78%
Wzmocnienie potrzeb członków rodziny 7 28% 1 4,54% 8 17,02%
Podjęcie decyzji (sprawczość) 4 16% 3 13.63% 7 14,89%
Pomoc innych 4 16% 2 9,09% 6 12,76%
Inne 6 24% 5 22,72% 11 23,40%
Brak odpowiedzi 0 0 1 4,54% 1 2,12%

Źródło: badania własne.

Uwagi:

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na to, iż badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Inne: dostrzeżenie, nazwanie i ujawnienie problemu (odpowiednio wg kryterium stażu pracy: I – 2, 8%; II – 2, 9,09%), uzyskanie pożądanych społecznie efektów (I – 2, 8%; II – 2, 9,09%), uniknięcie ingerencji instytucji pomocowych oraz poprawa kontaktu z nimi (I – 2, 8%; II – 1, 4,54%).

Zarówno osoby pracujące dłużej, jak i krócej uważają, iż dominującym obszarem potencjalnego wpływu Konferencji Grupy Rodzinnej na rodzinę będzie scalenie rodziny, do którego zaliczyłam nawiązanie i poprawę relacji, więzi a także poprawę jej funkcjonowania. Jeśli przełożyć potencjalny wpływ KGR na rzeczywistość rodzin objętych pomocą instytucjonalną należy przypuszczać, iż sytuacja tych rodzin znacznie się poprawi nie tylko na poziomie funkcjonowania finansowego, ale również na poziomie potrzeb wyższych, takich jak poczucie bezpieczeństwa, przynależności czy tożsamości osoby.

Następnie zadałam pytanie w jaki sposób Konferencja Grupy Rodzinnej może wpłynąć na profesjonalistów? Odpowiedź na to pytanie prezentuje wykres poniżej (Wykres 5).

Wykres 5. Potencjalny wpływ metody KGR na profesjonalistów (N=47)

Źródło: badania własne.

Uwagi:

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na to, iż badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Inne: widoczny efekt pracy (3, 6,38%), konkretne oczekiwania rodziny wobec profesjonalisty (1, 2,12%), poczucie, żądało się rodzinie szansę (2, 4,25%), doświadczenie (1, 2,12%), pomoc w realizacji zadań (1, 2,12%), integracja na rzecz społeczności lokalnej (2, 4,25%), wiara w możliwość samopomocy ze strony rodziny (1, 2,12%).

Respondenci zdecydowanie uznali zmianę mentalności profesjonalistów z postawy wszystkowiedzących władców  w kierunku decyzyjności rodzin, przełożenia odpowiedzialności za rodzinę na nią samą, zaufania rodzinie oraz weryfikacji pojęcia „praca z rodziną” za najważniejszy wpływ KGR na nich. Za najmniej istotną kwestię respondenci uznali odciążenie pracowników.