Fazy niepowodzeń szkolnych

W badaniach nad niepowodzeniami szkolnymi ustalono cztery fazy. Początkowa – pojawiają się niedostrzegalne jeszcze braki w wiadomościach, pierwsze symptomy niezadowolenia ze szkoły, negatywne formy ustosunkowania się dziecka do szkoły (unikania) brak chęci do nauki, zainteresowania nauką. Druga faza to zaawansowane braki w wiadomościach częstokroć ukryte pod „płaszczykiem” bardzo dobrego zachowania. Takie braki w wiadomościach powodują, … Czytaj dalej

Charakterystyka próby badawczej

Analizę wyników badań rozpoczęto od charakterystyki próby badawczej mając na uwadze zmienną społeczną (staż pracy), która to zmienna potencjalnie może różnicować postrzeganie metody Konferencja Grupy Rodzinnej, dostrzeżenie możliwości pozytywnego wpływu metody na rodzinę, profesjonalistów oraz system pomocy dzieciom i rodzinie, postrzeganie jej silnych i słabych stron oraz trudności wdrażania metody w istniejący system pomocowy. Specyfika omawianych … Czytaj dalej