Dokumenty zawierające treści preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym

Badanie dokumentów pozwala stwierdzić, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego realizują preorientację zawodową i przybliżają dzieciom w wieku przedszkolnym świat pracy i świat zawodów, jednak treści te są mało doceniane w polskim systemie oświaty.

Aby zagadnienia związane z preorientacją zawodową stanowiły szerszy aspekt w wychowaniu przedszkolnym, należy przede wszystkim właściwie zweryfikować podstawę programową. Mam tu na myśli wzbogacenie jej o te elementy, które odnoszą się do wychowania do pracy i przez pracę, ponieważ tych zagadnień w aktualnej podstawie programowej brakuje. Nauczyciele realizują wspomniane treści według własnych pedagogicznych programów, które często w znikomym stopniu uwzględniają elementy związane z preorientacją zawodową. Pozwala to wnioskować, iż nie są oni właściwie przygotowani do realizowania tego zakresu tematycznego, lub nie mają takiego obowiązku, bo podstawa programowa nie określa omawianego ogółu zagadnień.

Należy pamiętać, że gromadzenie wiedzy o zawodach, a także czynnościach zawodowych odgrywa istotną rolę w wielu dziedzinach wychowania przedszkolnego. Stanowi zatem niezwykle ważne zagadnienie, chociażby ze względu na to, że własna dziecięca praca staje się najwłaściwszą drogą do kształtowania pojęć z zakresu ludzkiej pracy.

Nauka o wykonywaniu danego zawodu w przedszkolu w opinii rodziców

Uzupełnienie wychowania rodzinnego o elementy związane ze światem pracy i światem zawodów stanowi przedszkole. Mając na wadze istotną rolę rodzica w realizowaniu preorientacji zawodowej, chciałam uzyskać opinię na temat tego, czy dzieci w przedszkolu powinny uczyć się, na czym polega wykonywanie danego zawodu. Oto zgromadzone dane, które ilustruje |Wykres nr 26|:

Wykres nr 26. Nauka o wykonywaniu danego zawodu w przedszkolu w opinii rodziców.

Źródło: opracowanie własne.

Ponad połowa ankietowanych, bo 55% ogółu (11 osób) uważa, że w przedszkolu dzieci powinny uczyć się, na czym polega wykonywanie poszczególnych zawodów. Odpowiedź raczej tak zaznaczyło 40% ankietowanych (8 osób). Zaledwie 1 osoba (5%) uznała, że nie potrafi odnieść się do zadanego pytania. Do wyboru były jeszcze odpowiedzi: raczej nie; nie, ale nie wybrał ich ani jeden rodzic.

Myślę, że w przedszkolach powinno się organizować zabawy, w których dzieci mają okazję poznawać specyfikę poszczególnych zawodów, a także dowiadywać się, na czym polega ich wykonywanie. Dzięki temu, najmłodsi pozyskują nie tylko niezbędną wiedzę, mogą bowiem zapoznać się z charakterem pracy poszczególnych przedstawicieli zawodów. Ponadto, tematyka związana z zawodami może rozwijać w nich zainteresowania i nieznane dotychczas pasje.